X

Program

Program za vsak dan boljši Maribor

 
 
Program Liste Arsenovič za Maribor (v nastajanju).
 
Maribor postaja urejeno slovensko in srednjeevropsko mesto z visoko kakovostjo življenja, dostopnimi javnimi storitvami in jasnimi razvojnimi perspektivami.
Kako nam to uspeva?
 
 • S povezovanjem z univerzo in z vlaganji v vrtce, šole, mlade znanstvenike, umetnike, kreativce, kulturnike, podjetnike in športnike.
 • Z zeleno razvojno politiko, ki skrbno ravna z energijo in stavi na obnovljive vire ter vzpostavlja pogoje za trajnostno mobilnost.
 • S skrbjo za javno zdravje vseh, posebej najšibkejših: mladostnikov in starostnikov, mladih mamic, obolelih s težkimi bolezni in socialno najbolj ogroženih.
 • Z ustvarjanjem pogojev za nova delovna mesta sodobnih tehnologij, s kreativnimi industrijami, tudi s turizmom, ki vsak dan išče nova doživetja in neodkrite destinacije.
 • Z odpiranjem mesta za ljudi, z življenjem na obeh bregovih Drave, ureditvijo trgov in ulic, z umikom motoriziranega prometa iz notranjega obroča srednjeveškega dela mesta.
 • S privabljanjem novih prebivalcev ali obiskovalcev na študij, delo, športne priprave ali počitnice.
 • Z demokratičnim odločanjem vseh, ki želijo aktivno spreminjati skupno prihodnost, s še ambicioznejšim participativnim proračunom in s sodobnimi oblikami informiranja vseh občanov in občank.
 
POSLANSTVO IN VREDNOTE
 
Naše temeljno poslanstvo bo tudi v tem drugem mandatu kvalitetno in pregledno delovanje, ki ustvarja pogoje za vsak dan boljše življenje ljudi v mestu. To poslanstvo druži ekipo kompetentnih in kreativnih strokovnjakov, ki razumejo širše družbene interese mesta. Ekipa prevzema odgovornost za opravljeno delo in je ves čas odprta za konstruktivno kritiko. Posledica takega delovanja je Mestna občina Maribor kot odličen servis za meščane.
 
Naše vrednote so:
 
 • pregledno in odgovorno delo, 
 • kultura dialoga,
 • sprejemanje različnih mnenj in stališč in
 • povezovanje za doseganje skupnih ciljev.
 

PREDNOSTNA PODROČJA

 

I. ZNANJE

 

Znanje postaja osnovni pogoj za razvoj mesta. Spodbujamo in razvijamo ga že na predšolski in šolski ravni kakor tudi v povezavah univerze z gospodarstvom za inovativne poklice in nova delovna mesta. Univerza z ustvarjanjem znanja in prenosa na študente prinaša ključne sinergijske učinke. 

 

Kot največja občina v regiji povezujemo vzhodno kohezijsko regijo in prispevamo k razvoju. Odlično smo povezani z Regionalno razvojno agencijo in s Štajersko gospodarsko zbornico. 

 

Prednostne naloge

 

 

 • Povečali bomo sredstva za vlaganja v obnovo in novogradnje šol ter vrtcev. Za obnove in investicije v osnovne šole bomo v mestnem proračunu namenili več sredstev kot doslej. 
 • Ustanovili bomo Mednarodno osnovno šolo. Z njo Maribor dobiva mednarodni program v angleškem jeziku, ki bo poleg šolanja domačih otrok omogočal tudi šolanje otrok tujcev, delujočih in živečih v Mariboru. 
 • Povečali bomo sredstva za štipendije za nadarjene dijake in študente z namenom zagotavljanja in vračanja najsposobnejših kadrov v mesto.
 • Še naprej bomo tvorno sodelovali z Univerzo v Mariboru pri načrtovanju in izvajanju strateških projektov Mestne občine Maribor.
 • Ustvarjali bomo pogoje za razvoj zagonskih podjetij za nova  kvalitetna delovna mesta, ki bodo razvijala okolju prijazne produkte. 
 • Ustvarjali bomo pogoje za vlagatelje s komunalno in infrastrukturno opremljenimi poslovnimi conami oziroma zemljišči in ostalimi pogoji za razvoj novih gospodarskih subjektov  v mestu.
 • Prizadevali si bomo za informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo (digitalizacija, optično omrežje, odprt wi-fi) in prometno logistiko z možnostjo razvoja multimodalnega logističnega centra (letališče Maribor, poslovne cone, železnica, ceste).

 

 
II. OKOLJE IN PROSTOR

 

Zavedamo se, da živimo v izjemnem okolju, za katerega nam je še kako mar.

 

Prav na področju urbanizma in arhitekture so vidne največje spremembe v mestnem jedru: povsem prenovljeni so Glavni trg s Koroško cesto, pa Vojašniški trg z Muzejem najstarejše trte, sodnim stolpom in historičnimi prehodi, v izgradnji je nabrežje Lent. V prvem mandatu smo urejali naše skupno bogastvo – središče mesta. V novem mandatu bomo z enako energijo in vnemo urejali celotno mesto, vseh 17 mestnih četrti in krajevnih skupnostih – saj je Maribor v resnici vse to.

 

Z vlado je že podpisan sporazum za izgradnjo predora, ki bo bistveno razbremenil promet skozi mesto.

 

Maribor vsak dan bolj živi z reko Dravo in zelenim Pohorjem. K temu prispeva sistematična ureditev Lenta in Mariborskega otoka ter razvoj projekta Dravska promenada, po zaslugi katerega med ljudmi raste občutek, da nas Drava spaja, ne pa deli. Gradimo nov most-brv, urejamo parke, rekreacijske površine, športne površine in otroška igrišča. Povezali bomo Dravo s Parkom, da bo možno varno prehajanje med zelenima fenomenoma našega mesta. 

 

Prizadevali si bomo za strategijo razvoja mestnih parkov, upravljanja z mestnimi gozdovi in z mestnimi vinogradi. 

 

Velike energetske prihranke dosegamo z energetsko sanacijo stavb, nove obnovljive vire energije pa bomo poiskali s solarnimi paneli na strehah javnih stavb. Z elektrifikacijo javnega potniškega prometa zmanjšujemo škodljive emisije v okolje. Ekološko neprijaznim vozilom ne bomo dovolili vstopa, temveč raje spodbujali električno mobilnost in kolesarjenje.

 

Pohorje predstavlja celovito destinacijo in enkratno priložnost za razvoj vrhunske blagovne znamke. Slednjo preko Partnerstva za Pohorje že ustrezno upravljamo in sodelujemo z različnimi deležniki in občinami ter Pohorje spreminjamo v srce zelenega turističnega razvoja.

 

Vinogradništvo s tradicijo kletarjenja, najstarejšo trto na svetu, Kalvarijo in Piramido tvori pomemben steber turističnega produkta mesta, ki ga bomo razvijati še naprej.

 

Prednostne naloge

 

 

 • Končali bomo projekt Dravska promenada. Gre za ureditev nabrežij reke Drave z vzpostavitvijo Dravskega rekreacijskega obroča, ki bo prebivalcem mesta in turistom zagotavljal uživanje v skupnih odprtih prostorih z visoko zgodovinsko vrednostjo in izjemnimi naravnimi danostmi.
 • S projektom »Brez robnika od Drave do Parka!« bomo povezali dva zelena fenomena našega mesta: reko Dravo in Park.
 • Prenovili bomo Trg svobode in Slomškov trg.
 • Izvedli bomo obsežen program obnove cest in vozišč. 
 • Sprejeli bomo nov občinski prostorski načrt.
 • Skupaj z državo bomo izvedli pomembne prometno-infrastrukturne projekte: dokončali podaljšek Ceste proleterskih brigad, začeli graditi zahodno obvoznico in načrtovati novo sodobno železniško povezavo z Avstrijo.
 • Izgradnja predora bo v smeri vzhod–zahod omogočila pretočen promet skozi mesto.
 • S podzemnimi garažami bomo reševali pomanjkanje parkirnih mest v centru ter sistematično uredili parkiranje v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih.
 • Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo novih kolesarskih stez in širili mrežo Mbajk postajališč
 • Uvedli bomo javni potniški promet na reki Dravi.
 • Nadaljevali bomo z energetsko sanacijo javnih stavb.
 • Vzpostavili bomo pogoje za sončne elektrarne na degradiranih območjih in javnih stavbah.
 • Nadaljevali bomo s projektom umeščanja otroških igral v mestne četrti in krajevne skupnosti, šole in vrtce.
 • Vzpostavili bomo strategijo razvoja in urejanja mestnih parkov, mestnih gozdov in vinogradov.
 • Še naprej bomo razvijali in omogočali delovanje vseh Mariborskih tržnic s podporo lokalnim pridelovalcem hrane.
 • Kot dober gospodar bomo zagotavljali ustrezno upravljanje, redno in investicijsko vzdrževanje mestnih nepremičnin.
 • Povečali bomo zasaditev dreves.
 • Zgradili bomo nov akvarij, stavbo v parku, kjer domuje sedanji akvarij, pa namenili za družabni prostor ali kavarno, kar je nekoč že bil.
 • Azil za male živali bomo razvijali v smeri še boljše oskrbe za zapuščene živali ter nadaljevali z gradnjo pasjih parkov.
 • Turistični potencial mesta bomo razvijali s povezanimi kulturnimi, športnimi, kongresnimi in drugimi produkti ter s premišljenim in strokovnim razvojem novih blagovnih znamk našega Maribora.

 

III. ZDRAVJE

 

Pokazali smo, da se znamo kot mesto soočiti tudi z nepričakovanimi izzivi svetovnih razsežnosti. Pandemija je razkrila, kako pomembno je naš vsakdan povezan z delovanjem zdravstvenega sistema – in kako usodno je, da je javno zdravstvo dostopno vsem. Mestna občina lahko spodbuja preventivne dejavnosti za zdravo življenje prebivalcev, od šolske prehrane in javnih rekreacijskih površin do akcij proti vsem vrstam zasvojenosti, za boljše delovanje zdravstvenega sistema pa lahko največ naredi v dialogu z državo. 

 

Prednostne naloge

 

 

 • Zgradili bomo Zdravstveno postajo Magdalena, sledil ji bo Zdravstveni dom Tezno.
 • Omogočili bomo prostorske pogoje za posodobitev Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
 • Še naprej bomo tesno sodelovali z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru za izboljšanje pogojev življenja profesorjev in študentov, kar bo dolgoročno vplivalo na izpopolnitev deficitarnih poklicev v zdravstvu.
 • Prizadevali si bomo za paliativno oskrbo v mestu.

 

 

IV. SOLIDARNOST

 

Medgeneracijsko sobivanje, sodelovanje in razumevanje so prioritete sodobnega časa. Pri načrtovanju prihodnosti mislimo na kvalitetne pogoje življenja za vse generacije. Povezovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti smo se lotili kot še nihče doslej – zato bomo s tem skupnostnim opolnomočenjem nadaljevali še bolj intenzivno. Še ambicioznejši bo tudi participativni proračun.

 

Prednostne naloge

 

 

 • Gradili bomo dostopna in družbena stanovanja. Z večgeneracijsko stanovanjsko politiko mladim ponujamo najemniška stanovanja, starejšim pa oskrbovana stanovanja v mestu in prostor v domovih. 
 • Mladim bomo zagotovili prostore za druženje in ustvarjalno delovanje.
 • Skupaj s Centrom za pomoč na domu kot javnim zavodom mestne občine bomo več pozornosti in sredstev namenili oskrbi na domu.
 • Prizadevali si bomo za več dnevnih centrov za starejše za njihovo druženje, rekreacijo in ustvarjanje.
 • Sistematično bomo ustvarjali pogoje za invalidom prijazno mesto.
 • Poleg nadaljevanja uspešnega projekta obnove kritin in fasad v mestnem jedru bomo v skrbi za starejše in gibalno ovirane subvencionirali postavitev dvigal v starejših blokih in stanovanjskih hišah. 
 • Povezovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti za še večje krepitve lokalnih skupnosti.
 • Zagotovili bomo milijon evrov za še ambicioznejši participativni proračun.
 • Zvezi prijateljev mladine bomo zagotovili nove prostore.
 • Prizadevali si bomo, da bo Maribor še naprej prometno in tudi sicer varno mesto.

 

 
V. KULTURA IN ŠPORT

 

Prizadevali si bomo za povezano in učinkovito delovanje na področju kulture in športa. Poskrbeli bomo za še boljše delovanje tako javnih kulturnih zavodov kot nevladnih organizacij. Doslej smo več sredstev namenili infrastrukturi, v novem mandatu pa se bomo posvetili predvsem vsebinam in pogoje dela.

 

 

 • Dokončali bomo Center Rotovž, ki bo na enem mestu združeval vsebine Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor, kina, kreativnih industrij, soustvarjanja in pedagoških dejavnosti.
 • Sprejeli bomo Strategijo razvoja kulture 2022 - 2026 in sledili njenim usmeritvam.
 • Namenili bomo več sredstev za vsebine in pogoje dela. 
 • Zagotovili bomo boljše delovanje tako javnih zavodov kot nevladnih organizacij.
 • Maribor želimo še naprej razvijati kot mesto festivalov: le katero slovensko mesto ima toliko odmevnih festivalov? Poskrbeli bomo za njihov nadaljnji razvoj in povezano koordinacijo ter promocijo na ravni mesta.
 • Gostili in izpeljali bomo Olimpijski festival evropske mladine – OFEM.
 • Prenovili bomo Ledno dvorano Maribor. 
 • Zgradili bomo ogrevalno atletsko dvorano z ogrevalno stezo.
 • Zgradili bomo tribuno na nogometnem igrišču NK Železničar Maribor.
 • Poskrbeli bomo za celostni razvoj in gradnjo žičnic na Pohorju.